>[info] ## 一,发送设置 [TOC] * * * >[info] ### 1,发送设置在哪? ![](https://box.kancloud.cn/6227adb787d26079aee0023f5e0934e4_1209x859.png) ![](https://box.kancloud.cn/132d1fc9ce1ad5d97b61fb79cacd46d3_1134x784.png) * * * >[info] ### 2,二维码发单 ![](https://box.kancloud.cn/6273d3ba7a863f79ddc00787804df1b4_1134x784.png) ![](https://box.kancloud.cn/ab952d4fafd83ab5f1c55a94c644230a_480x680.png) * * * >[info] ### 3,商品详情链接发单 ![](https://box.kancloud.cn/02ef133d2cb3a682b67e352a03b24288_1134x759.png) * * * ![](https://box.kancloud.cn/088eff65df7769a0a5716b42b261666f_420x637.png) * * * ![](https://box.kancloud.cn/46320aa33b1924b2817542656e1e71ac_539x853.png) * * * >[info] ### 4,消息尾巴设置 ![](https://box.kancloud.cn/593249561dedda32375ebf408ecb4577_692x492.png) * * * ![](https://box.kancloud.cn/277065a5f42e7c1be5547ebbb881f431_692x463.png) * * * ![](https://box.kancloud.cn/25c11b8761a07b6cf7905ca5736cfe11_691x476.png) * * * ![](https://box.kancloud.cn/2677faa8e058c4091b54626eb1b7c548_692x506.png) * * * >[info] ### 5,开启商品详情独立域名 说明: 1,二维码发单和商品详情发单正常时可以不用开启此功能 2,没有自己的域名,可以购买备案域名或不用二维码和商品详情链接发单 3,微信屏蔽独立域名的概率小 4,假设najuan.com是我的域名,我解析时主机记录填入的是xxxx,所以软件内应该填入 [xxxx.najuan.com](http://xxxx.najuan.com/) ![](https://box.kancloud.cn/239ff0728aa7839fd9408c5ab155c870_1606x572.png) ![](https://box.kancloud.cn/897159005224ca6f0ff8bf4dcd54da77_1134x784.png) >[info] ### 6,发单只发二维码 文案中的内容不要清除 ![](https://box.kancloud.cn/0ed9bc7418f0ff60d284439a922009dd_1209x859.png)