>[info] ## CMS常见问题 [TOC] * * * ### Q:为什么建站后网站打不开? A: 1.阿里云未实名认证,或者正在审核中 2.没有备案 * * * ### Q:阿里云如何备案? A: [点击查看教程](https://help.aliyun.com/knowledge_detail/36922.html) * * * ### Q:服务号怎么获得? A: [点击查看教程](http://jingyan.baidu.com/article/2c8c281dd9efbb0009252a67.html)